Sociaal Belang Behartigende Instelling

De officiële definitie voor vrijwilligerswerk is, volgende de belastingdienst en UWV:

Vrijwilligerswerk is werk dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Stichting Talenten in Verbinding heeft nog geen ANBI status maar voldoet wel een de regels die de belastingdienst stelt aan een SBBI.

Uw organisatie streeft een sociaal belang na. 

De doelstellingen van Stichting Talenten in Verbinding laat blijken dat er een sociaal belang nagestreefd wordt: De stichting heeft als doel het leveren van een bijdrage aan een actieve lokale samenleving waarin mensen bereidt zijn dan wel in staat worden gesteld hun talenten in te zetten. [zie: statuten]

De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling.

Onze activiteiten zijn gericht op het bijdragen aan een actieve samenleving. Om dit te bereiken richten wij ons op mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor de samenleving, faciliteren wij hen en stellen we hen in staat hun talenten in te zetten. Hiervoor leveren we een aantal diensten aan organisaties en vrijwilligersgroepen die bijdragen aan deze actieve samenleving. Een overzicht van onze projecten vind je hier.

Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.

Stichting Talenten in Verbinding neemt niet met een organisatie van kapitaal en arbeid deel aan het economisch verkeer. Daarnaast wordt heeft de stichting geen winstoogmerk en worden er geen activiteiten ontplooit waarmee wordt geconcurreerd met ondernemers.

De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.

Bestuursleden van de stichting ontvangen op kosten van de stichting uitsluitend een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. [nog te plaatsen link naar beleidsplan]

Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land.

Stichting Talenten in Verbinding is gevestigd in Ulft, Nederland

Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Schenken en/of erfenissen zullen te allen tijde gebruikt worden voor het doel van de organisatie. [nog te plaatsen link naar beleidsplan]