Gedragscode & meldprotocol

      Geen reacties op Gedragscode & meldprotocol

Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en de kwetsbare doelgroep van de stichting zijn niet eenduidig. De ene wil even op schoot zitten als het troost zoekt, een ander heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor iedereen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel mensen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (vrijwillige) medewerkers en kwetsbare inwoners, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit drie delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers, de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd en de omschrijving van de kwetsbare doelgroep. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragscode lees je hier.

Meldprotocol

Ons meldprotocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op het contact tussen (vrijwillige) medewerkers (al diegenen die met kwetsbare inwoners werken/in aanraking komen) en kwetsbare inwoners en op grensoverschrijdende contacten tussen kwetsbare inwoners onderling. Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde.

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je het meldprotocol te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de meldprotocol kent en volgens de meldprotocol zult handelen.

Het meldprotocol lees je hier.


De vertrouwenspersoon bij Stichting Talenten in Verbinding is Ans Maalderink. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-20265035.